BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19

 

Số: 1345/TB-HVN-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

                             

THÔNG BÁO

Vv tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

 

Hiện nay, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Công tác phòng bệnh đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu CBVC, người lao động và người học (Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

1.  Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh Covid-19 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Học viện và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

2.  Không đến các vùng có dịch bệnh do Bộ Y tế công bố. Hạn chế đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như đeo khẩu trang, vệ sinh tay, giữ khoảng cách an toàn.

3.  CBVC, người lao động và người học trở về từ vùng dịch do Bộ Y tế đã công bố từ ngày 15/7/2020 đến nay, cần khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn, báo với chính quyền nơi cư trú và báo cáo với lãnh đạo đơn vị mình, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tính từ ngày trở về từ vùng dịch và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

4.  Đeo khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế thông thường khi đi làm, đi học.

5.  Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

6.  Đối với CBVC, người lao động và người học của Học viện khi được cơ quan chức năng đưa vào diện F1, F2, F3, F4, F5 cần tuân thủ các quy định hướng dẫn  của chính quyền nơi mình cư trú.

F1: Cách ly tại cơ sở tập trung, đồng thời báo cho F2 về tình trạng của mình;

F2: Có quyết định cách ly y tế tại nhà, đồng thời báo cho F3 về tình trạng của mình;

F3:  Tự cách ly tại nhà và có cam kết thực hiện cách ly tại nhà, đồng thời báo cho F4 về tình trạng của mình;

F4: Khuyến cáo tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe F3;

F5: Khuyến cáo tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe F4.

Người nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc cần cập nhật tình trạng của các F khác để thay đổi hướng xử trí kịp thời. Dù kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính vẫn tiếp tục cách ly theo hướng dẫn hoặc đủ 14 ngày.

 Đối với CBVC, người lao động và người học thuộc diện F1, F2, F3 thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Học viện yêu cầu thực hiện nghiêm các quyết định và các biện pháp phòng, chống dịch do chính quyền nơi cư trú quy định. Học viện tạo điều kiện để các trường hợp này nghỉ làm hoặc làm việc online (đối với CBVC); nghỉ học, hoãn thi (đối với người học).

Để được hỗ trợ về y tế, đề nghị CBVC và người học vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 02462617681 hoặc 0985570558.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo tổ chức đoàn thể trong Học viện thông báo đến CBVC, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

                                                                 

                                                                                             TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

                                                                            PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA HỌC VIỆN

                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                (Đã ký)                                                                      

- ĐU-Ban Giám đốc (để b/c);  

- Các đơn vị trực thuộc Học viện (để t/h);                               

- Các lớp sinh viên, học viên (để t/h);

- Website Học viện;                                                              

- Lưu: VT, YT, HTL(3).                                                    Vũ Ngọc Huyên