BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 67/TB-HVN-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Phun hoá chất xử lý, vệ sinh môi trường

phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực Học viện

                                    

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-HVN ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Công tác y tế trường học;

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-HVN-YT ngày 29/01/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Kịch bản số 219/HVN-YT ngày 09/02/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực Học viện, đảm bảo môi trường làm việc và học tập an toàn vệ sinh cho cán bộ, viên chức và người học. Học viện tổ chức phun hoá chất định kỳ xử lý vệ sinh, khử khuẩn môi trường toàn bộ khu vực công sở, ký túc xá của Học viện.

Để công tác phun hóa chất vệ sinh, khử khuẩn môi trường triển khai được kịp thời và đạt hiệu quả cao, đề nghị các đơn vị triển khai một số công việc trước khi phun hoá chất khử khuẩn như sau:

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường xung quanh các khu nhà làm việc, nhà ở ký túc xá sinh viên, thu gom rác thải, phế liệu toàn bộ khu vực ngoại cảnh. Lau rửa cầu thang, hành lang, nền nhà, bàn, ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang …; (Lau rửa vệ sinh bằng các chất tẩy rửa thông thường pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Mở cửa các phòng để thuận tiện cho đơn vị phun thực hiện nhiệm vụ.

Kỹ thuật tổng vệ sinh: lau rửa theo nguyên tắc lau giật lùi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Tần suất tổng vệ sinh môi trường: hàng ngày.

Thời gian phun khử khuẩn: Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 19/3/2021 và 20/3/2021 (Có kế hoạch và thời gian cụ thể kèm theo).

Nếu thời tiết không mưa sẽ phun trong nhà và ngoại cảnh xung quanh.

Nếu có mưa sẽ chỉ phun trong nhà của các khu nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá.

Đề nghị các đơn vị cử người trực theo kế hoạch để phối hợp tốt với đơn vị phun.

Giám đốc Học viện yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt thông báo này để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Học viện. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Bs. CKI. Vũ Văn Cường 0985 570 558 hoặc số máy cố định tại Trạm Y tế: 024 62 617 681.

 

Nơi nhận:                                                                                        T/L. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                                             TRƯỞNG TRẠM Y TẾ  

- Lưu YT.                                                                   

 

 

                                                                                                            Vũ Văn Cường

 

 

 

 

KẾ HOẠCH PHUN HOÁ CHẤT XỬ LÝ VỆ SINH,

KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kèm theo Thông báo số:67/TB-HVN-YT ngày 15/3/2021

 

Thời gian phun

Giờ

Địa điểm phun sắp xếp theo thứ tự

Thứ Sáu

19/3/2021

Sáng

Từ 8h00 đến 11h30

Các khu nhà ký túc xá sinh viên:

+ A2; B3; B4.

+ C1; C2; C3; C4; C5.

+ KTX TT. Cung ứng NNL

+ Nhà xe B4; A1;

Chiều

Từ 14h00 đến 17h00

Các khu Giảng đường:

+ Giảng đường A; B; C; E, Nguyễn Đăng; Cơ điện; Quân sự.

+ Nhà xe Nguyễn Đăng

Cán bộ y tế giám sát:

1- Hoàng Thị Liễu – SĐT: 0983846628 (Sáng)

2- Trần Thị Yên Thái – SĐT: 0975086277 (Chiều)

 

 

 

 

Thời gian phun

Giờ

Địa điểm phun sắp xếp theo thứ tự

Thứ Bảy

20/3/2021

Sáng

Từ 8h00 đến 11h30

Các khu nhà làm việc:

+ Khoa CNSH + Viện SHNN (Nhà A1);

+ Trạm cấp nước;

+ Nhà xuất bản;

+ TT. TTTV Lương Định Của;

+ Khoa Quản lý Đất đai;

+ Khoa Môi trường (Phòng thí nghiệm);

+ Khoa Nông học;

+ Khoa Công nghệ thực phẩm;

+ Bệnh viện Cây trồng;

+ NH Nét Việt + KTX SĐH;

+ TT Quan hệ công chúng và HTSV;

+ TT Thực nghiệm và ĐT Nghề;

+ Công ty TNHH Một thành viên.

Chiều

Từ 14h00 đến 17h00

Các khu vực:

+ Khu chợ dịch vụ;

+ Nhà khách công vụ;

+ TT Giáo dục thể chất và Thể thao;

+ Khoa Chăn nuôi;

+ Bệnh viện Thú y (cũ + mới);

+ Khoa Thuỷ sản;

+ Viện NC và PT cây trồng;

+ Khu Dự án;

+ Khoa Cơ điện;

+ TT Đào tạo lái xe;

+ Khu nhà làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm, Công ty …

+ Khoa Môi trường + Khoa Thú y;

+ Khu trồng Nấm, Tảo.

Cán bộ y tế giám sát:

1- Nguyễn Thị Như Hoa – SĐT: 0338370275 (Cả ngày)

2- Nguyễn Thị Thơ – SĐT: 0398574428 (Cả ngày)

Chủ nhật

21/3/2021

Sáng

Từ 8h00 đến 11h30

Nhà Hành chính và nhà Điều hành của Học viện;

Cán bộ y tế giám sát:

1- Nguyễn Thị Thơ – SĐT: 0398574428