BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 224/TB-HVN-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Phun hoá chất xử lý, vệ sinh môi trường

phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực Học viện

                                    

     Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-HVN ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Công tác y tế trường học;

Thực hiện Kế hoạch số 1185/KH-HVN ngày 27/7/2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Tăng cường PCD bệnh Covid-19 trong tình hình mới và Kịch bản số 1268/HVN-YT ngày 06/8/2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực toàn Học viện, đảm bảo môi trường làm việc và học tập an toàn vệ sinh cho cán bộ, viên chức và người học. Học viện tổ chức phun hoá chất xử lý vệ sinh, khử khuẩn môi trường toàn bộ khu vực công sở, phòng thực hành/phòng thí nghiệm, giảng đường, ký túc xá sinh viên … của Học viện.

Để công tác phun hóa chất vệ sinh, khử khuẩn môi trường triển khai được kịp thời và đạt hiệu quả cao, đề nghị các đơn vị triển khai một số công việc trước khi phun hoá chất khử khuẩn như sau:

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường xung quanh và các phòng làm việc của đơn vị; thu gom rác thải, phế liệu toàn bộ khu vực ngoại cảnh. Lau rửa cầu thang, hành lang, nền nhà, bàn, ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang …; (Lau rửa vệ sinh bằng các chất tẩy rửa thông thường pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Mở cửa các phòng để thuận tiện cho đơn vị phun thực hiện nhiệm vụ.

Kỹ thuật tổng vệ sinh: lau rửa theo nguyên tắc lau giật lùi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Tần suất tổng vệ sinh môi trường: hàng ngày.

Thời gian phun khử khuẩn: Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 28/11 và 29/11/2020 (Có kế hoạch và thời gian cụ thể kèm theo).

Nếu thời tiết không mưa sẽ phun trong nhà và ngoại cảnh xung quanh.

Nếu có mưa sẽ chỉ phun trong nhà của các khu nhà làm việc, giảng đường, KTX.

Đề nghị các đơn vị cử người trực theo kế hoạch để phối hợp tốt với đơn vị phun.

Giám đốc Học viện yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt thông báo này để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Học viện. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Bs. CKI. Vũ Văn Cường 0985 570 558 hoặc số máy cố định tại Trạm Y tế: 024 62 617 681.

 

Nơi nhận:                                                                                        T/L. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                                             TRƯỞNG TRẠM Y TẾ  

- Lưu YT.                                                                   

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                             Vũ Văn Cường

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH PHUN HOÁ CHẤT XỬ LÝ VỆ SINH,

KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kèm theo Thông báo số:224/TB-HVN-YT ngày 23/11/2020

 

Thời gian phun

Giờ

Địa điểm phun sắp xếp theo thứ tự

Thứ Bảy

28/11/2020

Sáng

Từ 8h00 đến 11h30

Các khu nhà ký túc xá sinh viên:

+ C1; C2; C3; C4;

+ C5; B3; B4; A2;

- Nhà xe B4; A1;

- KTX C1 (Lưu HS);

- TT. Cung ứng NNL.

Chiều

Từ 14h00 đến 17h00

Các khu giảng đường:

- A; B; C; Thú y (Quân sự); Cơ điện; E; Nguyễn Đăng; nhà xe GĐNĐ;

Các khu vực khác:

- Sân văn hoá sinh viên;

- Các khu nhà điều hành tại công trường của dự án

Cán bộ y tế giám sát:

1- Trần Thị Yên Thái – SĐT: 0975086277 (Sáng)

2- Nguyễn Thị Thơ – SĐT: 0398574428 (Chiều)

 

 

Chủ nhật

29/11/2020

Sáng:

Từ 8h00 đến 11h30

Khu nhà làm việc:

- TT. Thực nghiệm & ĐTN;

- Công ty TNHH Một thành viên;

- TT. Việt Nhật + Chợ cổng trường;

- Viện Lúa;

- Khoa Chăn nuôi;

- TT. Giáo dục Thể chất và Thể thao;

- Khoa CNSH + Viện SHNN-PTNTT (Nhà A1);

- Trạm cấp nước;

- Nhà xuất bản + TT. TTTV Lương Định Của;

- Khoa QLĐĐ;

- Khoa Môi trường (Phòng thí nghiệm + BM Hoá);

- Khoa CNTP + Khoa Nông học;

- Bệnh viện Cây trồng;

- NH Nét Việt.

Chiều:

Từ 14h00 đến 17h00

Khu nhà làm việc:

- Khu nhà Hành chính và nhà ĐH của Học viện;

- Khoa Thuỷ sản;

- Bệnh viện Thú y (cũ + mới);

- Chợ sinh viên;

- Viện SHNN (P. Thí nghiệm);

- Trung tâm QHCC và HTSV;

- Khoa Thú y và Môi trường;

- Khoa CNSH (Khu trồng Nấm, Tảo);

- Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm;

- Nhà hàng VNUA + Nhà khách công vụ;

- Đội Bảo vệ;

- Khoa Cơ điện.

Cán bộ y tế giám sát:

1- Lê Thị Nhị Hà – SĐT: 0982100970 (Sáng)

2- Lương Thị Yến – SĐT: 0394495015 (Chiều)