HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19

 


Số: 25 /TB-HVN-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Khai báo y tế đối với CBVC, người lao động và người học

 

 


Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới SARS-CoV-2, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu khi người dân từ các tỉnh trở về thành phố Hà Nội làm việc và học tập. Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ viên chức, người lao động và người học, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Học viện yêu cầu khách đến làm việc với Học viện, CBVC, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tất cả khách đến làm việc với Học viện, cán bộ viên chức, người lao động và người học khi đến làm việc và học tập tại Học viện yêu cầu khai báo y tế theo mẫu mau-to-khai-y-te , gửi bản in về Trạm Y tế Học viện hoặc gửi bản mềm vào địa chỉ email: yte.hua@vnua.edu.vn 

2. Các trường hợp đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/01/2021 trở lại đây; các trường hợp đi từ các huyện khác của tỉnh Hải Dương từ 02/02/2021 đến nay; các trường hợp đi từ các ổ dịch của 11 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai) trong thời gian 14 ngày gần đây thực hiện tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch theo quy định.

3. Về chế độ thông tin

Để được tư vấn, hỗ trợ y tế, đề nghị CBVC, người lao động và người học liên hệ với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Học viện theo số điện thoại 024.62617681; 0985.570558.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị, CBVC, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

 

 

 

 

                            

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐHV, BGĐ (để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc Học viện (để t/h);

- Các lớp sinh viên, học viên (để t/h);

- Website Học viện;

- Lưu: VPHV, YT, HTL(5).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Vũ Văn Cường