1.     Chức năng

Trạm Y tế là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Học viện) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho công chức, viên chức, người lao động và người học; công tác vệ sinh, phòng dịch trong Học viện; tổ chức dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

 

                     2. Nhiệm vụ và quyền hạn

      1. Xây dựng nội dung và dự trù kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khoá học.

      2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho người học, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện, cụ thể:

      a. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, hàng năm và phân loại sức khỏe.

      b. Quản lý, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và lưu hồ sơ sức khoẻ.

       c. Sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh tại Trạm Y tế các bệnh thông thường cho công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn Học viện; điều trị theo đơn của tuyến trên; chuyển bệnh nhân kịp thời và đúng tuyến đối với các trường hợp cần thiết và vượt quá khả năng điều trị của tuyến cơ sở.

      3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế.

      4. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

       5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Học viện thực hiện công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

      6. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

   7. Là đầu mối đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   8. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu vàphối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Trạm theo đúng quy định hiện hành.

   9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

  10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

TRẠM Y TẾ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / yte.vnua@vnua.edu.vn  | Liên hệ

knight online pvp
buy Instagram likes
instagram takipçi satın al