DS SV KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 3.xlsx

                        - Thời gian: Ngày 14 tháng 11 năm 2019

                         + Buổi sáng: Từ 7h30 - 11h30

                         + Buổi chiều: Từ 13h00 - 17h00

                        - Địa điểm: Trạm Y tế Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

                        - Lưu ý: Khi đi khám sinh viên mang theo CMDN, 01 ảnh 4x6.